MUDr. Jan Jiskra

As. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. se narodil 27.1.1973 v Praze. V roce 1997 byl promován doktorem medicíny na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1998 pracuje na lůžkovém oddělení a v endokrinologické ambulanci 3. Interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze. V roce 2001 složil atestaci z vnitřního lékařství 1. stupně a v roce 2005 specializační atestaci z endokrinologie. Je držitelem licence pro obory vnitřní lékařství a endokrinologie. Od roku 2004 je zástupcem vedoucího Jednotky intenzivní metabolické péče 3. Interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. V roce 2003 obhájil doktorandskou disertační práci a byl mu přiznán titul PhD. Specializuje se na imunoendokrinologii, tyreoidologii, sonografii a intenzivní medicínu. Na 3. Interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze je zapojen do výuky mediků a je řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných grantových projektů. Je členem České a Evropské endokrinologické společnosti. Je autorem více než 60 publikací v domácích či zahraničních odborných časopisech a pravidelně přednáší na odborných endokrinologických konferencích.

telefon: 311 746 166

Sestra Asja Zaytseva

telefon: 311 746 263

Ordinační hodiny:

Úterý: 15:00 – 17:30